Śledź nas na:Czynniki wpływające na wielkość konsumpcji

Mówimy, że obecnie żyjemy w czasach, które nacechowane są konsumpcyjnym podejściem do życia. W rzeczywistości od zarania dziejów ludzie są konsumentami oraz wykazują się podstawami konsumpcjonistycznymi. W najprostszym ujęciu konsumpcja jest zachowaniem, które cechuje się zużywaniem się posiadanych dóbr w celu zaspokojenia swoich potrzeb. O konsumpcji mówimy niezależnie od tego, czy potrzeby które realizujemy należą do postaw, czy szczytu piramidy Maslowa.

Ekonomiści wyróżnili wiele czynników, które mogą mieć wyraźny wpływ na wielkość konsumpcji, wśród nich wyróżnić można:


1) Majątek- jest to powszechnie zrozumiałe, że ludzie bogaci przeznaczają znaczne środki na dobra konsumpcyjne, w obrębie których nie znajdują się tylko artykuły żywnościowe, ale i dobra luksusowe, które nie stanowią środków priorytetowych z punktu widzenia zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich. Ludzie, którzy wygrali środki pieniężne drogą loterii, lub odziedziczyli duży majątek nie muszą mieć wysokich dochodów, aby przeznaczyć znaczną cześć majątku na konsumpcję. Nie zawsze jest to jednak prawidłowość.


2) Dochód relatywny- jest to bardzo interesujący parametr, który odnosi indywidualną wielkość konsumpcji do rozmiarów konsumpcji, które istnieją w danej społeczności, w której żyje konsument. Jest to bardzo proste do zilustrowania zasadą "zastaw się, a postaw się"- skoro sąsiad kupił sobie nowy samochód, to ja nie mogę być gorszy. Z drugiej strony nadmierna konsumpcja w środowisku raczej oszczędnym zostanie przyjęta negatywnie i wiązać się może z ostracyzmem.


3) Dochód permanentny- jest to parametr, którego rola została podkreślona przez Miltona Friedmana. Według tej koncepcji konsumenci dążą do osiągnięcia w przebiegu swojego życia raczej stałego poziomu konsumpcji, który nie jest uzależniony od prześćiowego wzrostu, czy też spadku dochodów. Decyzje dotyczące rozmiarów konsumpcji są podejmowane często w oparciu o nie tylko obecne dochody, ale i przewidywalne dochody w przebiegu całego życia. Dobrą ilustracją tego zjawiska jest próba zakupu mieszkania przez młodych ludzi, którzy biorą pod uwagę nie tylko fakt posiadania wystarczających środków w chwili obecnej na spłatę rat kredytowych, ale i szacują czy będą w stanie w przyszłości utrzymać stabilność finansową w obliczu podjętej wcześniej decyzji konsumenckiej.


4) Dochód bieżący- koncepcja ta została wyprowadzona przez Johna Maynarda Keynesa utożsamiając wielkość konsumpcji jako parametr, który zależy bezpośrednio od wielkości dochodów. Według tej koncepcji im więcej zarabiamy, tym wyższą kwotę jesteśmy w stanie przeznaczyć na konsumpcję.Zobacz także