Śledź nas na:Mikroekonomia - definicja, omówienie

Mikroekonomia jest gałęzią ekonomii, która zajmuje się opisywaniem zjawisk oraz zachowań, którymi wykazują się ludzie funkcjonujący w realiach gospodarki rynkowej. W najprostszym ujęciu jest to próba stworzenia szczegółowego i uporządkowanego opisu wyborów, które są podejmowane przez konsumentów oraz przedsiębiorców w celu zaspokojenia swoich potrzeb drogą wymiany rynkowej. Dziedzina ta oprócz badania zachowań poszczególnych podmiotów na rynku zajmuje się także analizą wzajemnych interakcji pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem, czego efektem są skutki pod postacią określonej ceny dóbr oraz ich podaży na rynku.

Celem nauki jaką jest mikroekonomia jest też poszukiwanie narzędzi, które pozwolą uczynić produkcję najbardziej efektywną i opłacalną, biorąc pod uwagę zachowania konsumentów- z drugiej zaś strony nauka ta może też być użyteczna dla konsumentów, którzy podejmują w swoim życiu szereg decyzji ekonomicznych- często nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Mikroekonomia posługuje się ogromną liczbą modeli matematycznych, które pozwalają oszacować częściowo konsekwencje, które będą miały miejsce w przypadku podjęcia określonej decyzji dotyczącej podaży usługi/produktu, wysokości ceny, czy też obecności konkurencji na rynku.


Znaczenie ludzkiego działania jest ogromne w przypadku mikroekonomii- zrozumienie ekonomii wymaga też świadomości dotyczącej tego, jak ludzie się zachowują i w jaki sposób podejmują określone decyzje. Stopniowo znaczenie prakseologii w opisywaniu zjawisk mikroekonomicznych znacząco wzrosło.Zobacz także